Kullanım ve Hizmet Sözleşmesi1. TARAFLAR ve TANIMLAR

1.1 İş bu sözleşme, Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Yönetici arasında, Tarafların özgür iradeleriyle müzakere edilerek aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.
1.2 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Yönetici sözleşme maddelerinde tek başlarına "Taraf", birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaktır.
1.3 İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, yürürlükteki mevzuata aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup Sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.
1.3.1 Konsiyon; Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na göre yönetimi yapılan apartman, bina, avm, plaza, site vb. yapılar için geliştirilen aidat takip ve yönetimine ilişkin yazılımı,
1.3.2 Yönetici; Sözleşmenin imza bölümünde bilgileri bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişileri;
1.3.3 Kullanıcı; Konsiyon yazılımını kullanan yönetici tarafından, Konsiyon yazılımına erişim için yetkilendirdiği daire sakini, kat maliki, kiracı, tedarikçi, personel ve benzeri gerçek veya tüzel kişileri,
1.3.4 Uygulama; İnternet sitesinden veya mobil platformlardan erişilen ve yönetici ile kullanıcının hizmetine sunulan bina yönetim ve aidat takibine ilişkin yazılımı,
1.3.5 İnternet Sitesi; Konsiyon.com ve alt alan adlarında faaliyet gösteren internet sitesini,
1.3.6 Sunucu; Herhangi ağ ortamında diğer cihazların veya istemci bilgisayarların çeşitli isteklerine hizmet vermek amacı ile tasarlanmış özel bilgisayarlardır.
1.3.7 İçerik; Yönetici veya kullanıcıların Konsiyon programına girdikleri text, dosya vb. gibi materyalleri,
1.3.8 Sistem; Konsiyon yazılımının çalışmasını sağlayan yazılım kümesinin bütünüdür.
1.3.9
Ziyaretçi; İnternet sitesini yönetici veya kullanıcı olmaksızın ziyaret eden üçüncü kişileri;
1.3.10 Kayıt Formu; Yönetici’nin Konsiyon programını kullanmak veya test etmek için internet sitesi üzerinden bina adı, daire sayısı, yönetici bilgileri vb. bilgileri içeren form/formları,
1.3.11 Hizmet(ler); 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na göre yönetimi yapılan apartman, bina, avm, plaza, site vb. yapılar için Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Konsiyon programının iş bu sözleşme kapsamında belirtilen koşullar kapsamında kullanım hakkını,
Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

1.3.12 Ek Hizmetler; Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan veya satılan ve bu sözleşme hükümlerine tabi olan diğer hizmetleri,
1.3.13 Taahhüt İndirimi; Yöneticinin belirli bir süre karşılığı vermiş olduğu Konsiyon kullanım taahhüdüne karşılık, Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından hizmet bedelinde yapılan indirim, yazılımın ücretsiz kullanımı veya hediye edilen Konsiyon başlıklı SMS ‘leri,
1.3.14 Mücbir Sebep; Sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile alt yapı sorunları, telefon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri,
1.3.15 Sözleşme; işbu Sözleşme ve eklerini ifade eder.
2. SÖZLEŞME KONUSU ve KAPSAMI

2.1 İşbu Sözleşme, Yönetici tarafından, İnternet sitesi üzerinden erişilen bulut tabanlı bina ve site yönetimi uygulamasından (“Konsiyon”) faydalanılmasına ve Yönetici ve kullanıcı tarafından Konsiyon 'a yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. İnternet sitesi kapsamında Konsiyon kullanımına ilişkin olarak Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Yönetici ve Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.
3. SÖZLEŞME SÜRESİ
3.1 7.2'de düzenlenmiştir.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Yönetici, işbu Sözleşme’yi akdetmeye yetkili olduğunu, Sözleşme ve eklerinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu, kendisine sağlanan Hizmetler ‘i işbu Sözleşme kapsamında belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını, işbu sözleşmede ve Konsiyon programında kayıtlı olan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin değişmesi durumunda güncelleyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.2 Yönetici, Konsiyon ‘a girmiş olduğu içeriğin ve verilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Hatalı içerik ve veri girişinden kaynaklı yanlış hesaplama veya paylaşımlardan Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
4.3 Yönetici Hizmetler’i, Sözleşme’nin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder. Konsiyon, Yöneticinin tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde ve özelliklerinde değişiklik yapma, yeni modüller(eklenti) ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup Konsiyon ‘un Yönetici’ye ayrıca bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Yönetici’nin, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ’dan herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur.
4.4 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Konsiyon yazılımını kendi planları doğrultusunda geliştirilmesi ve sürekli yayınlanması işlerini yapmakla yükümlüdür.
4.5 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Hizmetler ‘in kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli tüm önlemleri alacağını ve Hizmetler ‘in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda mümkün olan en kısa sürede duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak Mücbir sebepler nedeniyle Hizmetler’in aksaması veya kesintiye uğramasında Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ‘ın kastı ile oluşmayan diğer her türlü nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
4.6 Yönetici, Konsiyon alt yapısı üzerinden göndermiş olduğu SMS , E-Posta , Whatsapp ve diğer tüm bildirim kanalları üzerinden gönderilen bildirimlerin içeriğinden kendisi sorumludur. Söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere Konsiyon amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.
4.7 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., günlük olarak Konsiyon yazılımının veri tabanı yedeğini almakla yükümlüdür. Alınan bu yedeğin genel arıza veya mücbir sebeplerden dolayı doğabilecek olası bir arızada yeniden yüklenmesi için kullanılır. Günlük olarak alınan bu veri tabanı yedeği, program haricinde okunabilir bir yapıda olmadığı için Yönetici ile paylaşılmayacaktır.
4.8 Yönetici, Konsiyon uygulamasına giriş yaptığı içeriklerin ve verilerin kopyasını her ayın başında saklamakla yükümlüdür. Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., veri kaybını önlemek için gerekli güvenlik politikalarına ve usullerine uymakla beraber, içerik kaybının yaşanması durumunda yaşanan içerik kaybından sorumlu değildir.
4.9 Yönetici, Konsiyon kullanımı esnasında kendi içeriklerinin yedeğini her ayın başında “RAPOR AL” seçeneği ile MS Excel formatında dışa aktararak almak ve tahsilat, gider makbuzları ile çıktı almış olduğu raporları saklamak ve arşivlemek ile yükümlüdür.
4.10 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Yöneticilerin telefon veya e-posta ile bildirdimleri makul talepleri değerlendirerek gerekli görülen ve diğer yöneticilere de hitap edecek talepleri güncelleme listesine alarak güncellemeler yapabilir. Yapılan bu güncellemeleri Yönetici peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.11 Yönetici, karşılaştığı hata veya sorunları kurumsal@konsiyon.com adresine bildirmeleri durumunda Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ’ın en geç 24 saat içerisinde içinde cevap vermek ve hatanın önemine göre iş planına almakla yükümlüdür.
4.12 Yönetici, kullanım süresi içerisinde ödeme yapacağı günleri takip etmekle ve son ödeme gününden önce ödemek ile yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda Konsiyon sistem tarafından otomatik olarak durdurulacak ve Yönetici ‘nin programa girişi engellenecektir. Bu durumdan doğabilecek olumsuzluklardan Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
4.13 Yönetici tarafından kullanım ücreti ödenmeyen hesaplar sistem tarafından otomatik olarak pasif edilir. Yönetici , hiç bir dönüş ve ödeme yapmaması durumunda 60 gün iyi niyet garantisi adı altında beklenir ve sonra da tamamen silinir.
4.14 Yönetici, kullanım ücretini ödemeyerek pasife alınan veya silinen hesapları için sonradan Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ‘dan bilgi veya belge talebinde bulunamaz.
4.15 Yönetici, Konsiyon yazılımına kendi belirlemiş olduğu E-Posta adresi , Telefon ve şifre ile giriş yapmaktadır. Şifre güvenliğinin kendisi sorumlu olup, kolay tahmin edilebilir bir şifre tanımlamamalı, e-posta adresinin çalınması durumunda derhal Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ‘a bilgi vermesi, ortak kullanılan bilgisayarlardan Konsiyon ‘a giriş yapması durumunda işlemlerinin bitiminden sonra mutlaka çıkış yapmalıdır. Belirtilen durumlardan kaynaklı olası bir veri kaybı, içerik girişi vb. durumlarından Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. sorumlu değildir.
4.16 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup Konsiyon yazılımını kullanılması halinde ilgili değişiklik Yönetici’nin bir sonraki yenileme döneminde yürürlüğe girecektir. Yönetici ‘nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme ’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
4.17 Yönetici, Konsiyon hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
4.18 Yönetici, işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşullar ve şartlar ile bu beyanda taahhütlerine aykırı davranması durumunda Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. sözleşme ’yi feshederek Yönetici statüsünü sona erdirme hakkına sahiptir.
4.19 Konsiyon’da üyelik formu yoktur. Yönetici tarafından Üye Adı, Telefon ve Borç bilgisi girerek üyeliğini oluşturur ve muhasebesini yönetir. Konsiyon bu bilgileri şifreleyerek veritabanlarında saklar, bu bilgileri kesinlikle herhangi bir kişiyle paylaşamaz. Yöneticiye özel olarak tanımlanan , 08502551014 numaralı whatsapp bilgilendirme servisi telefonu üzerinden gönderilen aidat borç bilgilendirme mesajları, yada site ile alakalı bilgilendirme mesajlarının içeriğinden yönetici sorumludur.
4.20 Konsiyon hiç bir şekilde yönetimin izni ve rızası olmadan 08502551014 numaralı whatsapp bilgilendirme servisi üzerinden kullanıcılara herhangi bir mesaj yada bilgilendirme göndermez/gönderemez.
4.21 Konsiyon KVKK gereğince uygulama içerisinde bir kişinin kişisel verilerini ikinci bir kişiye gösteremez. Verileri hiç bir şekilde paylaşamaz , bu verileri kullanamaz , satamaz.
4.22 Kullanıcılar yönetimin belirlemiş olduğu telefon ile sisteme giriş yaparak aidat borçlarını görebilir ve yönetime ulaşabilirler, Uygulama içerisinde tanımlanan hiç bir veri yada bilgiyi konsiyon girmez ve oluşturmaz, Bu bilgilerden tamamen yönetici sorumludur.
4.23 Konsiyon, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanları tarafından yetkilendirilen yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. Konsiyon, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarınca yetkilendirilen yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, Yöneticiler’e ve toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Yöneticiler’e işbu Kullanım Koşulları ile sağlananlar da dahil olmak üzere Konsiyon tarafından sunulan tüm Hizmetler, Konsiyon ile Yönetici arasında akdedilmiş olan Hizmet Sözleşmesi kapsamında sunulmaktadır. Bu kapsamda Konsiyon, Platform üzerinden sağladığı Hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatını haiz olup Yönetici, bu kapsamda Konsiyon’un Platform’a Yönetici ve/veya Site Sakini tarafından girilmiş içerikler bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.24 Yönetici, Site Sakini ile olan sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında Platform’a Site Sakini ile ilgili bazı bilgi ve/veya sair veriler yüklemiş, göndermiş veya sair şekillerde girmiş olabilir. Bu hallerde Yönetici; kendisi tarafından Platform’a yüklenen, gönderilen veya sair şekillerde girilen bilgi ve veriler üzerinde Konsiyon’un herhangi bir tasarrufta bulunmadığını, söz konusu bilgi ve verileri yalnızca ve sadece Yönetici tarafından yönlendirilen talepler doğrultusunda Yönetici’nin kullanımına sunmak maksadıyla muhafaza hizmeti sağladığını; bu kapsamda, Site Sakini’nin kendisine ait bazı bilgi ve/veya verilerin Platform’da muhafaza edilmemesini talep etmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Yönetici ile iletişime geçebileceğini kabul ve beyan eder.
4.25 Yönetici, Platform’a bir işletme ve/veya toplu yaşam alanı adına erişiyor olması halinde, usulüne uygun şekilde yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder. Bu çerçevede, Yönetici, Konsiyon’un yalnızca bir platform sağlama hizmeti verdiğini, Konsiyon’a eklediği kişisel veriler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü veriyi Platform’a yüklemek konusunda yetkilendirildiğini ve gerekli olması durumunda ilgili kişilerin açık rızasını aldığını; Konsiyon’un Site Sakini veya Yönetici tarafından Platform’a yüklenen veriler bakımından veri işleyen sıfatını haiz olduğunu; bu kapsamda, Site Sakini veya Yönetici tarafından Platform’a yüklenen veriler bakımından ilgili kişilerin açık rızasının alınması da dahil olmak ve fakat bununla sınırlandırılmamak üzere, yürürlükteki mevzuatta açıkça belirtilmeyen hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.26 Yönetici, Platform’a girdiği veri ve bilgilere ve de Hizmetler’i kullanımına ilişkin bilgilere, Yönetici ile Konsiyon arasında akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi yürürlükte bulunduğu müddetçe ve fakat askıya alma ve erişim iptali durumları hariç olmak üzere, dilediği zaman erişebilir; söz konusu bilgileri ve verileri cihazlarına yükleyebilir, değiştirebilir, silebilir veya sair şekillerde işleyebilir. Konsiyon, usulüne uygun şekilde alınmış savcılık veya mahkeme kararı bulunmaması veya sair kanuni zorunluluklar dışında Platform’un kullanımından doğan bilgi ve verileri Yönetici de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerle paylaşmama hakkını haizdir.
4.27 Yönetici, Site Sakinleri’ne Platform üzerinden kurumsal@konsiyon.com uzantılı e-posta aracılığıyla ve/veya SMS/Bilgilendirme göndermek suretiyle yönetimini üstlendiği siteye ilişkin duyurular yapabilir. Yönetici yapılacak bu duyuruların, mevzuata uygunluğundan ve duyurulara ilişkin Site Sakinleri’nden Konsiyon’a veya Yönetici’nin kendisine gelecek tüm taleplerden sorumlu olduğunu, Konsiyon tarafından bu içeriklerin denetlenmediğini ve Konsiyon’un gönderilecek içeriklerle ile ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.28 Yönetici, Platform üzerinden Site Sakini’ne gönderilecek e-posta ve/veya SMS’lerin sadece yönetiminden sorumlu olduğu siteye ilişkin aidat ve benzeri içeriğe sahip iletiler amacıyla kullanılabileceğini, Platform üzerinden Site Sakinleri’ne ticari amaçlı tanıtım faaliyetlerinde bulunmayacağını, gönderilen bildirim, e-posta ve/veya SMS içeriklerinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ticari elektronik ileti olarak değerlendirilmesi halinde Site Sakinleri’nden Konsiyon’a veya Yönetici’nin kendisine gelecek tüm taleplerden sorumlu olduğunu ve mevzuata aykırı ileti gönderiminden dolayı Konsiyon’un herhangi bir yaptırımla karşılaşması halinde uğradığı zararı Yönetici’ye rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.29 Yönetici, Platform’un kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Bu kapsamda, Yönetici; hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Yönetici’ye ait hesaptan, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Yönetici tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve bu bilgilerinin Yönetici dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Yönetici, Site Sakini ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Yönetici sorumlu olacaktır. Yönetici, hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya hesaba ilişkin güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, bu durumu derhal Konsiyon’a bildirmekle yükümlüdür. Konsiyon, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Yönetici’nin Platform’a erişimini engelleme hakkına sahiptir.
4.30 Yönetici ve/veya Site Sakini tarafından sağlanan bilgi ve verilere ilişkin düzenlemeler Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenmektedir. Konsiyon, söz konusu bilgi ve verileri işbu Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dışında kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
4.31 Yönetici, 18 yaşını doldurduğunu ve Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.
4.32 Yönetici, Platform’u ve Hizmetler’i, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve Platform’daki her türlü faaliyetinin ve/veya oluşturduğu tüm içeriğin Platform’un kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Yönetici, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Kullanım Koşulları ile Platform’da yayınlanan kural ve koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
4.33 Yönetici, Konsiyon’un sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden Site Sakini ve/veya üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eden, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde veya tehdit, korkutmak ve/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde ise Konsiyon’u bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.34 Platform’un kullanımından her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Platform’u kullanan Yönetici’ye aittir. Konsiyon, Yönetici’nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talebe ilişkin olarak, Yönetici’nin Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Konsiyon’un uğrayacağı zararlar için ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Yönetici’ye rücu edilecektir.
4.35 Platform üzerinden sağlanan Hizmetler’e erişim olanakları, büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından verilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır. Konsiyon’un, internet servis sağlayıcılar tarafından verilen hizmete veya bu hizmetin kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Yönetici, Platform’un kusurdan ari olmadığını, Konsiyon’un aksi için elinden gelen iyi niyetli tüm çabayı sarf etmesine rağmen zaman zaman teknik aksaklıkların ve/veya erişim engellerinin yaşanmasının mümkün olduğunu peşinen kabul eder.
4.36 Yönetici, reklam teşkil eden içerikleri Konsiyon’un onayı olmadan Platform’a yükleyemez.
4.37 Yönetici, Platform üzerinden Konsiyon’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür bağlantıların, yöneltildiği internet sitesini veya işletmecisini her ne şekilde olursa olsun desteklemek amacı içermediğini veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Konsiyon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Platform üzerinden bağlantı (link) verilen herhangi bir içerik, ilgili içeriğin Konsiyon tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.
5. ÜCRET ve ÖDEME KOŞULLARI

5.1 Konsiyon, ön ödemeli olarak çalışmaktadır. Yönetici, Hizmetler karşılığında aksi ayrıca yazılı olarak belirtilmedikçe, sözleşme ekinde belirtilen teklif veya program içerisinde belirtilen ücreti, belirtilen son ödeme gününde peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2 Kullanım ücretleri bağımsız bölümün daire sayısına göre hesaplanır ve seçilen ödeme periyodlarında fatura edilir.
5.3 Ödeme periyodları aylık olarak belirtilen sürelerde yapılmaktadır.
5.4 Daire sayısı ve ödeme periyoduna göre belirlenen kullanım ücreti sözleşme sonrasında fatura edilir .
5.5 Yönetici, Konsiyon kullanmak için beyan edilen ücretleri, ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
5.6 Yönetici, Konsiyon ‘u denemek için oluşturduğu hesabı kurulum sürecine kadar kullanabilir. Deneme periyodunun sonunda Yönetici kullanmaya devam etmek isterse kullanım ücretini ödemek koşuluyla Konsiyon ‘u kullanmaya devam eder.
5.7 Yönetici, deneme periyodunda veya sonrasında kart bilgilerini tanımlamış ve aksi belirtilmemiş veya üyelik iptal edilmemiş ise üyelik periyodların da üyeliği otomatik olarak yenilenir.
5.8 Kullanım ücretleri Konsiyon yazılımı içerisinden kredi kartı ile ödeyebilir veya Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. IBAN numarasına havale edilir.
6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1 İnternet Sitesi ve Konsiyon üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Yönetici’ye İnternet Sitesi ve Konsiyon’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve İnternet Sitesi’ne ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm İnternet Sitesi ve Konsiyon’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Yönetici’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Yönetici, işbu Sözleşme kapsamında Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’a Yönetici’nin Konsiyon’a erişimi, Konsiyon’u kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
6.2 Yönetici, hiçbir şekilde ve nedenle İnternet Sitesi’ni veya Konsiyon’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde İnternet Sitesi üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, İnternet Sitesi’nden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. İnternet Sitesi’ne ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ın açık izni olmaksızın İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden link verilmesi kesinlikle yasaktır.
6.3 Yönetici, herhangi bir şekilde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ ve FESHİ

7.1 İşbu Sözleşme Yönetici tarafından kabulü ile yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece sözleşme hükümleri yürürlükte kalacaktır.
7.2 Hizmet kullanım bedeli yıllık ödenir cayma halinde yıllık ödemenin kullanılmayan kısmı tazminat ve cayma bedeli olmaksızın iade edilir. Sözleşme bitiminden 1 hafta önce Konsiyon yöneticiyi arar e-mail üzerinden uzatma talebi kabul edilirse sözleşme 1 yıl daha devam eder. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme ’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
7.3 Konsiyon, Sözleşme süresi dolmadan Yönetici ‘nin fesih talebi olması durumunda sözleşme öncesi hediye edilen hizmet veya ürünler için ücret talep etmez.
7.4 Taraflardan birinin işbu Sözleşme ’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Yönetici tarafından gerçekleştirilmesi halinde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. aykırılık giderilene kadar Yönetici statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Yönetici ’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Sözleşme ’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
7.5 Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Yönetici, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle İnternet Sitesi ve Konsiyon ’u kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Yönetici’ye para iadesi yapılmaz.
7.6 Yönetici ’nin hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. işbu Sözleşme ’yi feshedebilecektir.
7.7 Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetici’ye ait İçerik ’i saklamak zorunda değildir.
8. SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
8.1 Taraflar, iş bu sözleşme kapsamında kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile yönetici bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda, öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda karşı tarafın uğrayacağı zararların giderileceğini kabul eder.
8.2 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Yönetici’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı Yönetici,
9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1 Sözleşme, 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişilerin her ne sebeple olursa olsun değişmesi halinde dahi geçerliliğini ve bağlayıcılığını sürdürür.
9.2 Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını teşkil eder. Sözleşme dışında, Sözleşme öncesi ve sonrasında Taraflar arasında yapılan görüşmeler ve müzakereler kapsamındaki beyanlar Sözleşme’nin bir parçası değildir ve Sözleşme hükümleri ancak yazılı olarak değiştirilebilir. Sözleşme maddelerinden biri veya birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır.
9.3 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'ın' sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden birinin yetkili mahkeme tarafından mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'ın sorumluluğunu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'ın Sözleşme’den doğan sorumluluğu buna uygun olarak belirlenecektir.
9.4 Sözleşme’de belirtilen Tarafların adresleri Tarafların tebligat adresleri olup Sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Yönetici, tebligat adresinin değişmesi halinde değişen adresi Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde, bu Sözleşme’de bulunan adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
9.5 Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yöneticiler’e sunduğu Hizmetler kapsamında üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle çalışabilir. Yönetici ile Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'ın çalıştığı üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelerde Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. taraf olmayacağı gibi, Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. üçüncü kişiler tarafından Yönetici’ye verilecek hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
9.6 Yönetici, işbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'ın' sunduğu Hizmetler’e ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi beyanı anlamında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7 Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
9.8 İşbu Sözleşme Yönetici 'nin Konsiyon sitesine üye olması ile yürürlüğe girmiş ve bu sözleşmeyi peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.
Konsiyon Bilişim Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.